Walne Zebranie Członków Klubu

Zarząd RzKS Juvenia Kraków zwołuje w dniu 4.08.2015 r. o godz. 20:30 w siedzibie klubu Zwyczajne Walne Zebranie Członków.

Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zebrania
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
- Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Klubu za rok 2014.
- Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
- Udzielenie członkom organów Stowarzyszenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
- Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
- Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Fot. RugbyPolska.pl

Dodaj komentarz