Zmiana daty walnego zebrania

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia RzKS „JUVENIA”, Zwyczajne Walne Zebranie Członków klubu zostało przesunięte o dwa tygodnie do przodu. Odbędzie się ono w dniu 12 września /czwartek/ 2019r. w Siedzibie Klubu /Kraków ul. Na Błoniach 7/ o godzinie 20:00.

Porządek Obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
3. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Klubu za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
7. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Zarząd