Walne zgromadzenie członków RzKS Juvenia

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW RzKS „JUVENIA”

Zarząd Stowarzyszenia RzKS „JUVENIA” zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków.
Odbędzie się ono w dniu 3 listopada /wtorek/ 2020r. w Siedzibie Klubu /Kraków ul. Na Błoniach 7/ o godzinie 20:00.
W przypadku braku kworum, drugi termin: 3 listopada 2020 g. 20:15

Porządek Obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
3. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Klubu za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku albo o pokryciu straty.
7. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwały o odwołaniu i powołaniu członków organów zarządzających Stowarzyszenia.
9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Zarząd