Walne Zebranie Członków Klubu

Zarząd RzKS Juvenia Kraków zwołuje w dniu 19.04.2018 o godz. 20:00 w pierwszym terminie lub o godz. 20:15 w drugim terminie Walne Zebranie Członków Klubu w siedzibie przy ul. Na Błoniach 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego obrad i Sekretarza.
2. Stwierdzenie kworum i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór komisji wyborczej i skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
4. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności od ostatniego WZC.
5. Informacja o sytuacji finansowej klubu (biuro Rachunkowe Rafał Jaroń).
6. Informacja Zarządu o planowanych działaniach w 2018 roku.
7. Udzielenie Zarządowi absolutorium z działalności od ostatniego WZC.
8. Podjecie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
b) zatwierdzenia zaległych sprawozdań finansowych za lata 2015 i 2016,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017,
d) zatwierdzenia planu działania klubu w 2018 roku,
e) udzielenia absolutorium Zarządowi za okres od ostatniego WZC.
9. Korekty w składzie Zarządu.
10. Dyskusja.
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie obrad.

Fot. RugbyPolska.pl